ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา

ระบบสืบค้นข้อมูลนักศึกษาเก่า  

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ระบบรับ-ส่งและติดตามหลักสูตร  

ระบบครุภัณฑ์ภายในสำนักฯ  

กลุ่มงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา

Comimg soon... Comimg soon...

กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน

ระบบสำรวจข้อมูลบัณฑิตจบใหม่  

ระบบเลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์@วิทยาลัยการดนตรี  

Copy right © 2018 AAR@BSRU. Contact : Admin