เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์

สำหรับผู้เข้าสอบสาขาวิชาดนตรีตะวันตก(ดศ.บ.) และดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

เข้าสู่ระบบ

* ผู้ที่ไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในระบบให้ใช้รหัสประจำตัวประชาชน